Zásady ochrany osobných údajov


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V tomto oznámení by sme vám radi poskytli dôležité informácie o spracúvaní vašich osobných údajov na našom webe.
Hlavným cieľom uvedeného spracovania je zlepšenie užívateľských skúseností pre najlepšiu možnú skúsenosť pri prehliadaní nášho webu,
v prípade ak si to vyžiadate, aby ste boli kontaktovaný s poskytnutím bližších informácií našimi predajcami.
Prosíme o prečítanie si nižšie uvedených informácií usporiadaných do jednoduchých otázok.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME

Na vyššie uvedený účel spracovávame nasledujúce kategórie osobných údajov:
Základné identifikačne údaje – meno, priezvisko, adresu, názov firmy, IČO
Kontaktné údaje – emailová adresa, telefónne číslo/mobil

Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode pochádzajú priamo od vás. Získali sme ich po vašom vyplnení a odoslaní kontaktného formulára, ktorý sa nachádza na našom webe. Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra, zo živnostenského registra, prípadne iných voľne dostupných registrov. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať, napríklad sociálne siete.

NA AKÉ ÚČELY POSKYTUJETE SVOJE OSOBNÉ ÚDAJE

Svoje osobné údaje poskytujete dobrovoľne pri vašich aktivitách na našom webe po vyplnení kontaktného formulára.
Osobné údaje poskytujete za účelom kontaktu ohľadne ďaľších informácií týkajúcich sa predaja a kúpy tovaru, alebo služieb.
Automatizované rozhodovanie ani profilovanie sa nevykonáva.

AKO DLHO SA BUDÚ VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVAŤ

Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 8 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu, prípadne do doby nevyhnutnej na zabezpečenie pozáručného servisu techniky. Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané.

KTO MÁ PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM

K vašim osobným údajom majú prístup okrem našej spoločnosti aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. Sprostredkovatelia v našom mene. Ide o subjekty, s ktorými naša spoločnosť spolupracuje z dôvodu zabezpečenia podnikateľskej činnosti (napr. naši výhradní predajcovia, prepravné spoločnosti a pod.). Zmluvné vzťahy so Sprostredkovateľmi sú ošetrené v zmysle platnej legislatívy o ochrane osobných údajov a tiež sú povinní dodržiavať striktné predpisy ochrany bezpečnosti vami poskytnutých osobných údajov.

SPÔSOB UCHOVANIA VAŠICH ÚDAJOV

Spracovanie a uloženie údajov je chránené viacerými opatreniami ako heslami, šifrovaním, pravidelným zálohovaním, aktualizáciami bezpečnostných systémov a priebežnou starostlivosťou o bezpečnosť techniky. Údaje uložené na dátových serveroch spĺňajú bezpečnostný štandard pre ochranu osobných údajov. Ochrana osobných údajov v automatizovanej ako aj v neautomatizovanej forme (faktúry, účtovné doklady a pod.) je riešená v bezpečnostnej dokumentácii Prevádzkovateľa.

AKO MÔŽETE OVPLYVNIŤ UCHOVANIE A POUŽITIE TÝCHTO ÚDAJOV

V prípade, že máte akékoľvek požiadavky ohľadom ochrany osobných údajov, kontaktujte nás emailom dryband@dryband.eu .Rovnaký email môžete použiť v prípade, ak chcete aby sme zmenili, zablokovali alebo úplne vymazali vaše osobné údaje.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV


Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva :

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

Máte právo na potvrdenie toho, či spoločnosť spracováva vaše osobné údaje. Ak áno máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

PRÁVO NA OPRAVU

V prípade, že sú vaše osobné údaje neaktuálne alebo nepresné, informujte nás o tom a my ich upravíme.

PRÁVO NA VÝMAZ (PRÁVO BYŤ ZABUDNUTÝ)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť podlieha individuálnemu posúdeniu, z dôvodu, že v niektorých prípadoch máme zákonom stanovenú povinnosť alebo oprávnený záujem si osobné údaje ponechať.

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACOVANIA

Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať môžete požiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov.

PRÁVO NA PRENOSITEĽNOSŤ ÚDAJOV

V prípade, že si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, v súlade s platnou legislatívou a technickými možnosťami.

PRÁVO UPLATNIŤ NÁMIETKU A AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE

Ak sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života, alebo v rozpore s platnou legislatívou, neváhajte si od nás požiadať o vysvetlenie alebo odstránenie vám nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

KDE MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ A ZA AKÝ POPLATOK

Vaše práva si môžete uplatniť v našej spoločnosti buď emailom na vyššie spomenutej emailovej adrese alebo písomne na adrese sídla spoločnosti. Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré si uplatníte, poskytujeme bezplatne.

AKO DLHO MUSÍTE ČAKAŤ NA ODPOVEĎ

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť riešenej otázky nám povoľuje platná legislatíva predĺžiť túto lehotu na 60dní. O predĺžení vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ ÚRADU NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade podozrenia na neoprávnené použitie vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Ďakujeme že využívate naše služby. V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť.